Tuesday, July 6, 2010

A Taste of the Batangueño Dialect

[o]

Most non-Batangueños think that the Batangueño slang is a separate dialect in itself. I do not agree to that notion. Although I am not a linguistic scholar, I tend to normally explain that the words we tend to use is still Tagalog, albeit much (for lack of better word that I can think of) "deeper" hehe (trans: malalim, tunge!) as most of them are words from the olden days that the people in Manila is not using anymore. Almost all of the other words we Ala-eh citizens use are still Tagalog and should be understood easily by other Filipinos. If not for the way we Ala-ehs speak and the way our intonation is blurted out, every one should not find it hard to communicate with us. Aside from that, there is no difference at all.

A fine example is my wife's experience. When I first brought her to batanggas she was quite inconvenienced by the fact that she can not seem to understand what were talking about. Everything was new to her and she can not comprehend even the simplest of terms. This is because we in Batanggas tend to talk at a much faster phase and weith that distinct diction and intonation. However, when she got used to it, she realized that there was really not much of a difference like I said earlier.


Here is a piece that I wrote. Most of the words you wouldn't understand are either pronounced by Batangueños differently or merely from the olden days of the Katagalugan.


"Ala! Ay ngali-ngali ko nang hinagad ang akala mo'y lungkuying kawatan kung hindi ko laang naisip na sanaw ang parteng pulta ng kalihon at mababasa ang aking bagong ribok. Di ang aking ginawa na laang e pumalahaw para ang manghagad e yung mga ahit sa kadais na tanghuran. Matagal tagal ding nagpagatan, ay di kaya pat na-korner din. ALa ay nung masumbi at matangkab ng ninakawan e nagwasang na parang pagirpir ang luko. Palakat na eh! Piro nakuha pang kumana! Kainaman na! Nung magdikit e nagpasirok sirok sa hagdan pariho. Dagasa na sa may banling. Magaling na laang at naawat ng mamay na galing pa sa balinghuyan paano'y tatamaan ang kanilang banggerahan. Mababasag ang mga tapayan. Kung hindi ay baka lalung naliyo iyon. Ay sa kaulaga naman noong pulis na dumating din. Sa halip na pusasan eh, ang ginaway nakipaghuntahan pa. Ay di ayun, napagdali pa uli ung suspek. Magaling nga at hindi nataga ng gulok. Nung matapos e hapong hapo ang partido ng ninakawan eh. Pandagisdis ga naman sa sulok nung mapitserahan sabay na-kumpu pa ni Piyet. Nayapaw pa nga iyong bilot ni Ka Maring. May nawal-an pa ng gura. Kagagaling din, pagkayayama naman e nung makaraos. Ika eh, ipapalamon raw sana nila sa guyam, wala laang nakitang hantikan. A-ah ay kauntik na!"

What do you think. Can you translate this?

For More Of My Blogs Click Me

1 comment:

Anonymous said...

I must digg your post therefore more folks are able to see it, very useful, I had a hard time finding the results searching on the web, thanks.

- Norman

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...